TIPIZACIJA TKIVA
Rad biologa u laboratorijima za tipizaciju tkiva obuhvaća izvođenje slijedećih pretraga:
Tipizacija HLA se radi u svrhu određivanja tkivne podudarnosti mogućih primatelja i davatelja u svrhu transplantacije krvorvornih matičnih stanica, transplantacije solidnih organa sa živih i umrlih darivatelja te u medicinskoj dijagnostici za bolesti povezane sa sustavom HLA. Rad također podrazumijeva tipizaciju uzoraka dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica za Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja koštane srži te Banku krvi iz pupkovine.
Tkivni antigena sustava HLA određuju se serološkim i DNA metodama (PCR-SSP, PCR-SSO, SBT).
Mikrokimerizam u svrhu posttransplantacijskog praćenja bolesnika liječenih transplantacijom krvotvornih matičnih stanica sa srodnika ili nesrodnog darivatelja.
Određivanje broja i vrste antitijela HLA u svrhu predtransplantacijske obrade bolesnika za prijavu na listu čekanja Eurotransplanta-međunarodne organizacije za razmjenu solidnih organa i u svrhu postransplantacijske obrade bolesnika radi utvrđivanja dinamike stvaranja donor specifičnih protutijela HLA (DSA).
Rad u Kliničkim jedinicama za tipizaciju tkiva odvija se prema standardima Europske federacije za imunogenetiku (EFI) čiju akreditaciju posjedujemo i redovno obnavljamo od 2007. godine. Rad uključuje aktivnu suradnju s europskom organizacijom za razmjenu solidnih organa – Eurotransplant te suradnju sa svjetskom organizacijom za nesrodno dobrovoljno darivateljstvo krvotvornih matičnih stanica – BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide).