LABORATORIJI ZA METABOLIČKE BOLESTI
Rad biologa u laboratorijima za metaboličke bolesti podrazumijeva procesuiranje biopsije kože i mišića, izdvajanje matičnih stanica, uspostavu primarnih kultura, pohranu uzoraka stanica u tekući dušik (banka humanih fibroblasta, mioblasta, amniocita i mišića) te postupke analize aminokiselina (kvantitativna validacija aminokiselina - tandemska spektrometrija masa na LC-MS/MS). Također biolozi sudjeluju u međunarodnim vanjskim kontrolama kvalitete i postupcima osiguranja kvalitete i pripremi za akreditaciju laboratorija prema normi HRN EN ISO 15 189.