KLINKE ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU
Rad biologa u klinikama za onkologiju i nuklearnu medicinu podrazumijeva organizaciju pripreme i dostave uzoraka te pripravu radioizotopnih pripravaka za nuklearnomedicinsku dijagnostiku i terapiju.
Biolozi na ovim pozicijama odgovorni su za izvođenje molekularno dijagnostičkih (ekspresija gena za tirozinazu u bolesnika s melanomom, ekspresija diajgnostičkih biljega u punktatima čvorova štitnjače, mutacije gena BRAF) i imunoloških (imunofenotipizacija na protočnom citometru, funkcijski imunotestovi) pretraga.
Rad podrazumijeva i izvođenje funkcijskih i morfoloških testova celularne imunosti (NK-aktivnost, blastičnu transformaciju limfocita, fagocitozu, te broj imunokompetentnih stanica), imunofenotipizaciju leukemija i limfoma (protočni citometar) i ELISA testove (Desmogleine 1 i 3 , Chromogranin A).
Na temelju određivanja udjela deformiranih eritrocita u sedimentu urina zaključuje se o dijelu urinarnog trakta s neželjenim promjenama.
Na temelju određivanja poluživota eritrocita obiljženih izotopom kroma ordinira se splenektomija kod sferocitoza.